Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Ülkemizde 1 Ağustos 1998 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yayınlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği”nde ifade edilen hasta hakları kurumumuzda en üst düzeyde uygulanacaktır. 

Hasta Hakları Bildirgesi

Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1. Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3. Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

6. Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7. Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

8. Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

9. Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

10. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

12. Saygınlık görmesi: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

13. Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14. Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15. Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçı bulundurmayı istemeye,

16. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya,

17. Sürekli hizmet: Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, HAKKI VARDIR.


Hasta Sorumlulukları

Hastanın sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

  • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranmalı ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmelidir.
  • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili tüm bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermelidir.
  • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimde bulunmalıdır.
  • Hastanın planlanan tedaviyi reddetme hakkı vardır. Bu durumda veya doktorun doktorun önerilerine uymama halinde ortaya çıkacak sonuçlardan hasta sorumludur.
  • Randevu tarih ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelidir.
  • Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuatına göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı göstermelidir.
  • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamalıdır.
  • Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmelidir.
  • Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya tedavi ile izlemi sürecinde herhangibir sorun yaşadığında hasta bakımında sorumlu kişilere ve yönetime başvurmalıdır.
  • Bakım ve rehabilitasyon sürecinde, sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmaları gerekir.